Hotel Bílý páv v Benátkách nad Jizerou hodnocení
arrowUp

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Tento ubytovací řád platí pro Hotel Bílý páv, provozovatel: U Bílého páva, s.r.o., IČO: 04466527, se sídlem Benátky nad Jizerou, Komenského 233, PSČ 294 71, Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247860 (dále jen „ubytovatel“)
 2. Každá ubytovaná osoba (dále jen „host“) je povinna se při příjezdu zapsat na recepci hotelu a prokázat věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Host, který je povinen být pro vstup do ČR vybaven vízem je povinen se platným vízem prokázat. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování.
 3. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem hotelu. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacená záloha v požadované výši. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo kreditní kartou. Při příjezdu je hotel oprávněn vyžádat si kreditní (bankovní) kartu hosta pro provedení předautorizace. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných doplňkových služeb.  Při uhrazení všech hostem čerpaných doplňkových služeb bude nejpozději v den odjezdu tato předautorizace zrušena.
 4. Ceník platných cen za ubytování a jednotlivých služeb je k dispozici na recepci Hotelu.
 5. V mimořádných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky a byla dodržena odpovídající kategorie.
 6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu Hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl ubytován původně. Vše záleží na dostupnosti ubytování. Hotel není povinen ubytování prodloužit.
 7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je každému hostu rezervován pokoj v den plánovaného příjezdu od 15.00 do 19.00 hodin sjednaného dne začátku ubytování. Eventuální pozdní příjezd musí být předem ohlášen. Nedostaví-li se host k ubytování nejpozději do 19.00 hodin prvního dne ubytování a nepožádá-li v této lhůtě alespoň telefonicky o zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj a je oprávněn využít jej jinak.
 8. V den příjezdu je pokoj k dispozici od 15.00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 10.00 hod. Možnost pozdního odjezdu závisí na obsazenosti hotelu a tato služba je zpoplatněna. Každá další započatá hodina 50,-
 9. Host, který se ubytuje před 7:00 hodinou ranní a host, který požaduje ubytování před 12:00 hodinou, jehož pokoj nemohl být z toho důvodu předešlou noc využit, uhradí Hotelu cenu ubytování též za celou předcházející noc.
 10. Při ztrátě hotelových klíčů, je hotel oprávněn účtovat pokutu až ve výši 1.000,-Kč
 11. Za veškeré cennosti, klenoty, peníze a jiné věci, pokud  nebyly uloženy v hotelovém trezoru, hotel neodpovídá. Za případnou ztrátu cenností uložených mimo hotelový trezor nenese hotel odpovědnost. Ke všem případům ztráty bude přivolaná Policie ČR.
 12. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo je podezřelý z vážné přenosné choroby, je hotel oprávněn mu odmítnout ubytování.
 13. Při zranění či onemocnění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené si hradí host.
 14. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varná konvice). Výjimkou jsou pouze elektrické spotřebiče, sloužící k osobní hygieně (např. holicí strojky, kulmy, atd.) Nabíječky na mobilní telefony a notebooky. To vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR anebo EU.
 15. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.
 16. Je zakázáno rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách hotelu. Každý host je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy.
 17. Vchod i odchod z hotelu je hostům hotelu umožněn nepřetržitě.
 18. Hotel je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Host je povinen tuto skutečnost respektovat, v případě, že toto ustanovení bude porušeno, je hotel oprávněn účtovat pokutu až ve výši 2.000,-Kč za účelem speciálního úklidu a čištění.
 19. Host je povinen vždy při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji všechny vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít okna a dveře. Při odjezdu z hotelu je povinen odevzdat hotelové klíče recepci hotelu.
 20. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách hotelu. Za škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 21. Hosté jsou oprávněni využívat bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wi-fi free v prostorech hotelu, restaurace a konferenčních místností.
 22. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 23. V době od 22.00 hod. do 6:00 hod. jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
 24. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plné výši včetně nadměrného znečištění pokoje.
 25. Případné stížnosti a závady na straně hotelu přijímá vedení Hotelu prostřednictvím recepce..
 26. Parkování před hotelem je zdarma, s tím, že se nejedná o hlídané parkoviště. Hotel proto neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.
 27. Nápoje v minibaru nejsou zahrnuty do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen nahlásit na recepci hotelu.
 28. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem a také souhlasí se zpracování osobních údajů (GDPR). Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a plně souhlasí se všemi povinnostmi z něj vyplývajících. V případě, že je poruší, má Hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytování jakékoliv náhrady pro hosta.
 29. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.
 30. Součástí tohoto ubytovacího řádu jsou následující informace pro spotřebitele poskytované dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 , občanský zákoník (dále jen občanský zákoník“):
  1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: U Bílého páva, s.r.o., IČO: 04466527 se sídlem Benátky nad Jizerou, Komenského 233, PSČ 294 71, DIČ CZ04466527 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247860, adresa pro doručování elektronické pošty: info@hotelbilypav.cz telefonní číslo: 731 160 589;
  2. hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích a stravovacích služeb;
  3. označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;
  4. cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je sjednána přímo v konkrétní smlouvě o ubytování, a není-li takto individuálně sjednána, odpovídá ceně uvedené v ceníku, který je a uveden v recepci Hotelu a samostatně zveřejněn na bilypav.cz. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
  5. způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;
  6. náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
  7. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz “

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 1. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
 2. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
 3. údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

 Toto znění ubytovacího řádu platí od 1. 8. 2016. – Upraveno 10. 5. 2019

 

Radka Houdková

Hotel manažer

bg
iconBílý Páv
Restaurace
U Cukrovaru 655/7
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO
icon+420 737 130 064
icon info@bilypav.cz
iconBílý Páv
Hotel
U Cukrovaru 655/7
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO
icon+420 731 160 589
iconinfo@hotelbilypav.cz